Cenu dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej v roku 2022 získal Miroslav Baláž z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV

 

Po dvoch rokoch, v ktorých boli Ceny a Štipendiá dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej (ďalej LSR) (http://www.naturaoz.org/LSR.html) odovzdávané online, prebehol ceremoniál k 7. ročníku v Prezentačnom centre Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ako v uplynulých ročníkoch, aj teraz sa do finále dostalo niekoľko výnimočných kandidátov a kandidátok. Z nich členovia komisie konsenzom vybrali za laureáta Ceny Mgr. Miroslava Baláža, PhD. z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., za prácu uverejnenú v Nature Metabolism (Dong a kol., 2022), ktorej výsledky prispeli k identifikácii nových molekulárnych mechanizmov kontrolujúcich metabolickú aktivitu tukového tkaniva. Kvalitu vedeckej práce dr. Baláža podčiarkuje fakt, že za posledný rok bol spoluautorom ďalších štúdií venovaných tejto problematike, z čoho dve boli publikované v Nature Metabolism (Ding a kol., 2021), resp. Nature Communications (Balážová a kol., 2021). Pre študentov Univerzity Komenského môže byť zaujímavé, že dr. Baláž pripravil nový kurz Advances in Physiology primárne určený pre poslucháčov magisterského programu fyziológia živočíchov a etológia, ktorý je však otvorený aj pre študentov príbuzných programov.


Okrem hlavnej Ceny sa komisia rozhodla využiť možnosť udeliť aj dve Špeciálne ceny  pre mladé vedecké pracovníčky, Mgr. Andreu Cillingovú, PhD. a Mgr. Veronu Buocikovú, PhD. Dr. Cillingová z Katedry biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave bola prvou autorkou publikácie v časopise PLoS Genetics, v ktorej so svojimi spoluautormi osvetlila transkriptomickú a metabolickú adaptáciu buniek kvasiniek Candida parapsilosis na hydroxyderiváty benzénu a kyseliny benzoovej (Cillingová a kol., 2022). Dr. Buociková z Ústavu experimentálnej onkológie (BMC SAV, v. v. i.) bola prvou autorkou dvoch prác popisujúcich efekt decitabínu na ľudské nádorové bunky (Buociková a kol., 2022a,b). Medzi finalistami boli aj Mgr. Marek Slovák, PhD. z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV s publikáciou zameranou na význam hybridizácie v procese speciácie rastlín (Slovák a kol., 2022) a Mgr. Tomáš Sládeček s prácou zaoberajúcou sa analýzou tzv. copy-number variantov v ľudskom genome (Sládeček a kol., 2022).


Štipendium LSR bolo udelené Mgr. Eve Kocianovej (Virologický ústav, BMC SAV, v. v. i.) na pobyt na University of Oxford, Mgr. Nine Mayerovej (Katedra genetiky, PriF UK) na konferenciu 11th International Fission Yeast meeting v Hiroshime (Japonsko) a Mgr. Danielovi Eliašovi (Katedra mikrobiológie a virológie, PriF UK) na úhradu nákladov súvisiacich so 16th European Conference on Fungal Genetics.


Laureáti cien, držitelia štipendií, ale aj ostatní nominovaní sú príkladmi, že v našich podmienkach sa dá robiť kompetitívny výskum, ktorého výsledky nielen majú medzinárodný ohlas, ale poskytujú aj príležitosť na zdieľanie potešenia z úspechov členov slovenskej vedeckej komunity.


Ocenené práce:

Hlavná cena:

Dong, H., Sun, W., Shen, Y., Baláž, M., Balážová, L., Ding, L., Löffler, M., Hamilton, B., Klöting, N., Blüher, M., Neubauer, H., Klein, H., Wolfrum, C. (2022). Identification of a regulatory pathway inhibiting adipogenesis via RSPO2. Nat. Metab. 4: 90-105.

Balážová, L., Baláž, M., Horvath, C., Horváth, Á., Moser, C., Kovanicova, Z., Ghosh, A., Ghoshdastider, U., Efthymiou, V., Kiehlmann, E., Sun, W., Dong, H., Ding, L., Amri, E.Z., Nuutila, P., Virtanen, K.A., Niemi, T., Ukropcová, B., Ukropec, J., Pelczar, P., Lamla, T., Hamilton, B., Neubauer, H., Wolfrum, C. (2021). GPR180 is a component of TGFβ signalling that promotes thermogenic adipocyte function and mediates the metabolic effects of the adipocyte-secreted factor CTHRC1. Nat. Commun. 12: 7144.

Ding, L., Sun, W., Baláž, M., He, A., Klug, M., Wieland, S., Caiazzo, R., Raverdy, V., Pattou, F., Lefebvre, P., Lodhi, I.J., Staels, B., Heim, M., Wolfrum, C. (2021). Peroxisomal β-oxidation acts as a sensor for intracellular fatty acids and regulates lipolysis. Nat. Metab. 3: 1648-1661.


Špeciálna cena pre mladých vedeckých pracovníkov:

Cillingová, A., Tóth, R., Mojáková, A., Zeman, I., Vrzoňová, R., Siváková, B., Baráth, P., Neboháčová, M., Klepcová, Z., Brázdovič, F., Lichancová, H., Hodorová, V., Brejová, B., Vinař, T., Mutalová, S., Vozáriková, V., Mutti, G., Tomáška, Ľ., Gácser, A., Gabaldón, T., Nosek, J. (2022). PLoS Genet. 18: e1009815.

Buociková, V., Tyčiaková, S., Pilalis, E., Mastrokalou, C., Urbanová, M., Matúšková, M., Demková, L., Medová, V., Longhin, E.M., Rundén-Pran, E., Dušinská, M., Rios-Mondragon, I., Cimpan, M.R., Gábelová, A., Šoltýsová, A., Smolková, B., Chatziioannou, A. (2022a). Decitabine-induced DNA methylation-mediated transcriptomic reprogramming in human breast cancer cell lines; the impact of DCK overexpression. Front. Pharmacol. 13: 991751.

Buociková, V., Longhin, E.M., Pilalis, E., Mastrokalou, C., Miklíková, S., Cihova, M., Poturnayová, A., Macková, K., Bábelová, A., Trnková, L., El Yamani, N., Zheng, C., Rios-Mondragon, I., Labudová, M., Csáderová, L., Kuracinová, K.M., Makovický, P., Kučerová, L., Matúšková, M., Cimpan, M.R., Dušinská, M., Babal, P., Chatziioannou, A., Gábelová, A., Rundén-Pran, E., Smolková, B. (2022b). Biomed. Pharmacother. 147: 112662.


Ďalšie nominované práce, ktoré sa dostali do finále:

Gažiová, M., Sládeček, T., Pös, O., Števko, M., Krampl, W., Pös, Z., Hekel, R., Hlavačka, M., Kucharík, M., Radvánszky, J., Budiš, J., Szemes, T. Automated prediction of the clinical impact of structural copy number variations. (2022). Sci. Rep. 12: 555.

Slovák, M., Melichárková, A., Gbúrová Štubňová, E., Kučera, J., Mandáková, T., Smyčka, J., Lavergne,  S., Passalacqua, N.G., Vďačný, P., Paun, O. (2022). Pervasive introgression during rapid diversification of the european mountain genus Soldanella (L.) (Primulaceae). Syst. Biol. syac071, https://doi.org/10.1093/sysbio/syac071


Obrázok 1. Držiteľ Ceny LSR za rok 2022 Mgr. Miroslav Baláž, PhD. z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i. Foto: Zuzana Vetrecin Čeplíková, BMC SAV, v. v. i.


Obrázok 2. Laureáti cien a držitelia štipendií LSR za rok 2022. Zľava: prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. (Katedra biochémie PriF UK, člen hodnotiacej komisie), Ing. Martina Neboháčová, PhD. (Katedra biochémie PriF UK, predsedníčka občianskeho združenia Natura), prof. RNDr. Alexander Lux, CSc. (Katedra fyziológie rastlín PriF UK, člen hodnotiacej komisie), prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc. (dekan PriF UK), Ing. Peter Robl (zástupca Fondu LSR), Mgr. Miroslav Baláž, PhD. (Ústav experimentálnej endokrinológie, BMC SAV, v. v. i., laureát hlavnej Ceny LSR), Mgr. Daniel Eliaš (Katedra mikrobiológie a virológie PriF UK, držiteľ štipendia LSR), Mgr. Verona Buociková, PhD. (Ústav experimentálnej onkológie, BMC SAV, v. v. i., laureátka špeciálnej ceny LSR), Mgr. Nina Mayerová (Katedra genetiky PriF UK, držiteľka štipendia LSR), Ing. Viliam Sedlár (sponzor Fondu LSR), Mgr. Eva Kocianová (Virologický ústav, BMC SAV, držiteľka štipendia LSR), prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. (Katedra genetiky, člen hodnotiacej komisie). [laurátka druhej špeciálnej ceny LSR, Mgr. Andrea Cillingová, PhD. z katedry biochémie PriF UK na fotografii chýba z dôvodu pobytu na zahraničnom pracovisku]. Foto: Zuzana Vetrecin Čeplíková, BMC SAV, v. v. i.