Cenu dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej v roku 2021 získala

Alexandra Piteľová z Ústavu biochémie a genetiky živočíchov

Centra biovied SAV

 


V 6. ročníku súťaže o Cenu a Štipendium dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej (ďalej LSR) bolo vďaka finančnej podpore Ing. Viliama Sedlára rozdelených spolu 4950 EUR. V kategórií štipendií mohli mladí uchádzači do 35 rokov žiadať nielen o podporu zahraničného študijného pobytu, alebo o finančnú pomoc pre krytie nákladov spojených s účasťou na zahraničnej konferencii. Komisia sa rozhodla podporiť žiadosť Mgr. Karin Savkovej (Katedra biochémie PriF UK) na hradenie nákladov spojených s pobytom na University of Zurich, Mgr. Klaudii Meškovej (Neuroimunologický ústav SAV) na workshop Hercules (konaný na troch inštitúciách v Nemecku, Francúzsku a Švajčiarsku) zameraný na techniky analýzy trojrozmernej štruktúry bielkovín a Mgr. Zuzane Brzáčovej (Katedra genetiky PriF UK) na online workshop How to review a scientific paper organizovaný European Molecular Biology Organization (EMBO).


Z kandidátov navrhnutých na Cenu LSR členovia komisie konsenzom vybrali za laureátku Ceny LSR Mgr. Alexandru Piteľovú, doktorandku Ústavu biochémie a genetiky živočíchov, Centrum biovied SAV, Bratislava, za prácu uverejnenú v Nucleic Acids Research [IF2020=16,971], na ktorej bola Mgr. Piteľová ko-prvou autorkou. Práca kolektívu, ktorý viedla školiteľka laureátky dr. Silvia Bágeľová Poláková (držiteľka Ceny LSR za rok 2016),  odhalila dovtedy nepopísaný vzťah medzi homologickou rekombináciou a remodelovaním chromatínu eukaryotickej bunky.


Okrem hlavnej Ceny LSR sa komisia rozhodla využiť možnosť udeliť aj Špeciálnu cenu LSR pre mladého vedeckého pracovníka, ktorú získal dr. Stanislav Kyzek z Katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty UK za publikáciu, v ktorej so svojimi spoluautormi získal cenné výsledky pri štúdiu efektu nízkoteplotnej plazmy na bunky rastlín. Komisia zobrala do úvahy fakt, že laureát bol korešpondujúcim autorom nominovanej práce a okrem toho bol v roku 2021 spoluautorom ďalších šiestich publikácií v zahraničných časopisoch.


Nominované i ocenené práce ilustrujú, že kvalitný výskum sa dá robiť aj na slovenských inštitúciách a aj v tak zložitom období, aké v ostatných mesiacoch prežívame.


Ocenené práce:

Hlavná cena:

Míšová, I.*, Piteľová, A.*, Budiš, J., Gazdarica, J., Sedláčková, T., Jordáková, A., Benko, Z., Šmondrková, M., Mayerová, N., Pichlerová, K., Striešková, L., Převorovský, M., Gregáň, J., Čipák, L., Szemes, T., Bágeľová Poláková, S. (2021). Repression of a large number of genes requires interplay between homologous recombination and HIRA. Nucleic Acids Res. 49: 1914-1934; *ko-prvé autorky


Špeciálna cena:

Peťková, M., Švubová, R., Kyzek, S.*, Medvecká, V., Slováková, Ľ., Ševčovičová, A., Gálová, E. (2021). The effects of cold atmospheric pressure plasma on germination parameters, enzyme activities and induction of DNA damage in barley. Int. J. Mol. Sci. 22: 2833; *korešpondujúci autor


Ďalšie nominované práce (tučným písmom sú zvýraznení nominovaní autori):

Ďurovcová, I., Goffa, E., Šestáková, Z., Mániková, D., Gaplovská-Kyselá, K., Chovanec, M., Ševčovičová, A. (2021). Acute exposure to bisphenol A causes oxidative stress induction with mitochondrial origin in Saccharomyces cerevisiae cells. J. Fungi 7: 543.

Škodová-Sveráková, I., Záhonová, K., Juricová, V., Danchenko, M., Moos, M., Baráth, P., Prokopchuk, G., Butenko, A., Lukáčová, V., Kohútová, L., Bučková, B., Horák, A., Faktorová, D., Horváth, A., Šimek, P.,  Lukeš, J. (2021). Highly flexible metabolism of the marine euglenozoan protist Diplonema papillatum. BMC Biology 19: 251.Ľubomír Tomáška

Katedra genetiky PriF UK