Štipendium dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej

 

Fond dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej a o.z. Natura v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasujú 3. ročník súťaže o Štipendium dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej (ďalej „Štipendium“)


Podmienky:

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci vo veku do 35 rokov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky a v čase podávania prihlášky pracujú na slovenskej inštitúcii.

 2. Štipendium je určené na finančnú podporu úspešných uchádzačov na pobyt v zahraničnom laboratóriu, ktorý sa uskutoční v priebehu roku 2020.

 3. Maximálna výška štipendia je 1000 EUR. Finančné prostriedky bude možné využiť na krytie nákladov priamo súvisiacich so zahraničným študijným pobytom.


Žiadosť o štipendium musí obsahovať:

 1. 1. Údaje o žiadateľovi (meno a priezvisko, kontaktná adresa, e-mail)

 2. 2.Návrh plánovaného vedeckého projektu včítane zdôvodnenia, prečo je ho nevyhnutné realizovať na zahraničnom pracovisku (max 2000 znakov včítane medzier)

 3. 3. Plánované termíny realizácie zahraničného pobytu

 4. 4. Odporúčanie vedúceho vysielajúceho slovenského laboratória (s podpisom)

 5. 5. Akceptačný list vedúceho hostiteľského laboratória (s podpisom)

Časti 1.-4. Je potrebné poslať ako jeden spojený dokument vo formáte pdf na adresu: stipendiumlsr@naturaoz.org


 1. Uzávierka podávania žiadostí: bude upresnené

 2. Výber uchádzačov bude v kompetencii odbornej komisie vymenovanej dekanom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

 3. Vyhlásenie úspešných uchádzačov: december 2019 počas udeľovania Ceny dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej.

 4. Úspešní uchádzači musia do 30 dní po návrate zo zahraničného pobytu odovzdať správu obsahujúci publikovateľný prehľad získaných výsledkov (vo forme krátkeho článku) a vyúčtovanie pridelených finančných prostriedkov.

 5. Úspešní uchádzači budú mať krátku (15 min) prezentáciu získaných výsledkov v rámci odovzdávania Ceny dr. Sedlárovej Rabanovej v decembri 2020. Pokiaľ sa ich zahraničný pobyt skončí po tomto termíne, prezentáciu budú mať v decembri 2021.