Fond Petra Fedora / Cena Petra Fedora

 


Fond Petra Fedora

je

Darcom menovaný fond


bol založený bol dňa 13. februára 2001 na pamiatku Dr. Petra Fedora s cieľom podporiť a oceniť mladých ľudí, ktorí pokračujú v interdisciplinárnom prístupe k biologickým problémom v smeroch rozvíjaných Dr. Fedorom a dosahujú pri tom vynikajúce výsledky. Cena bola prvý krát udelená v decembri 2001. V rokoch 2001 - 2009 fond spravovala Vzdelávacia nadácia Jana Husa (VNJH), od februára 2009 záštitu nad ním prevzalo Občianske združenie NATURA.Darcovia - zakladatelia FPF:

Prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc.

Prof. Pavol Balgavý, CSc.

Doc. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.


Darcovia:

Mgr. Martin Fedor

Ing. Igor Farkaš, PhD.

RNDr. Jana Gallová

Prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.

Ing. Andrej Lúčny

Doc. RNDr. Jiří Pospíchal, CSc.

Ing. Peter Tiňo, PhD.

Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV


ĎAKUJEME !Cena Petra Fedora

pre mladých vedeckých pracovníkov


Podmienky:

- úspešné pôsobenie v danej oblasti vedy

  1. -do súťaže sa môže prihlásiť potenciálny držiteľ ceny sám alebo ho môže nominovať občan Slovenskej republiky

  2. -výber uskutočňuje rada Fondu Petra Fedora

  3. -cena sa udeľuje spravidla raz za kalendárny rok


Nominácia musí obsahovať:

- meno, adresu, kontakty (telefón, fax, e-mail)

- krátke zdôvodnenie nominácie

- životopis

- zoznam publikácií

  1. -najvýznamnejšiu prácu ako prílohuRada Fondu Petra Fedora:

2001-2008:

Prof. Pavol Balgavý, CSc.

Doc. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.

Prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc. - predseda rady FPF


od roku 2009:

Prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD. - predsedkyňa rady FPF

RNDr. Peter Griač, CSc.

RNDr. Magdaléna Májeková, PhD. (od roku 2010)

Prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.

Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.


- - -Cena Petra Fedora za rok 2013:


Mgr. Ľubica Niederová-Kubíková, PhD.

Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, Ivanka pri Dunaji

za vynikajúce výsledky v štúdiu mechanizmov spevu v mozgu spevavcov

[Pozvánka] [MiniFotoGaléria] [Aktuality SAV]


Cena Petra Fedora za rok 2012:


RNDr. Martin Takáč, PhD.

Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

za vynikajúce výsledky v modelovaní akvizície a vývoja jazyka

[Pozvánka] [MiniFotoGaléria] [veda.sme.sk]

a


RNDr. Jana Korduláková, PhD.

Katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

za vynikajúce výsledky vo výskume biosyntézy bunkovej steny mykobaktérií

[Pozvánka] [MiniFotoGaléria] [veda.sme.sk]Cena Petra Fedora za rok 2011:


Mgr. Lucia Kriváneková, PhD.

Center of Neurology and Neurosurgery, Johann Wolfgang Goethe-University, Frankfurt am Main, Germany

za vynikajúce výsledky v štúdiu funkčnej konektivity mozgu

[Pozvánka] [MiniFotoGaléria] [veda.sme.sk]Cena Petra Fedora za rok 2010:


MUDr. Peter Jedlička, PhD.

NeuroScience Center, Johann Wolfgang Goethe-University, Frankfurt am Main, Germany

za vynikajúce výsledky v experimentálnom a teoretickom štúdiu hipokampu

[Pozvánka] [MiniFotoGaléria]Cena Petra Fedora za rok 2009:


Mgr. Broňa Brejová, PhD.

Katedra informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

za vynikajúce výsledky v rozvíjaní nových bioinformatických metód analýzy génov

[Pozvánka] [MiniFotoGaléria]Cena Petra Fedora za rok 2008:


    Mgr. Tomáš Vinař, PhD.

Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

za vynikajúce výsledky v rozvíjaní nových bioinformatických metód analýzy genómov

[Pozvánka] [MiniFotoGaléria]Cena Petra Fedora za rok 2007:


Ing. Norbert Kopčo, PhD. 

Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Technická univerzita, Košice

za významný príspevok k teoretickému a experimentálnemu skúmaniu neurálnych mechanizmov sluchu


a


 Ing. Mgr. Roman Rosipal, PhD.

Center for Medical Statistics, Informatics, and Intelligent Systems, Medical University of Vienna, Austria

za významný príspevok k riešeniu problémov rozhrania mozog-počítač a analýzy EEG

v súvislosti so stavmi mozgu

 


Cena Petra Fedora za rok 2006:


Mgr. Peter Kosa

Katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

za významné výsledky v charakterizácii genómov mitochondrií kvasiniek a štúdium

molekulárnej biológie morfogenézy kvasiniekCena Petra Fedora za rok 2004:


Ing. Igor Farkaš, PhD.

Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

za vynikajúce výsledky v oblasti počítačového modelovania jazykových funkcií mozgu

[MiniFotoGaléria]Cena Petra Fedora za rok 2001:


Doc. MUDr. Andrej Král, PhD.

Department of Physiology, Johann Wolfgang Goethe-University, Frankfurt am Main, Germany

za výskum v oblasti mozgu a mozgových činností

peňažný príspevok v hodnote 10 000,- Sk poskytol ako dar Mgr. Martin Fedor, syn Dr. Petra Fedora

Dr. Peter Fedor (1947-1990) položil na Slovensku základy interdisciplinárneho výskumu, ktorý spája koncepty a metódy matematiky, fyziky, chémie, biológie a informatiky, a ktorý sleduje exaktné vysvetlenie biologických funkcií, od úrovne nukleových kyselín a membrán po úroveň ľudského mozgu.


Dr. Fedor, ktorého 10. výročie smrti sme si pripomenuli v apríli roku 2000, je vzorom nielen všestranne vzdelaného vedca, ale aj človeka pevného charakteru, morálnych zásad a intelektuála so širokým vzdelaním, od prírodných vied po vedy kultúrne, humanistiku a umenie. Zasluhuje si, aby sa na jeho meno v slovenskej vede nezabudlo.


Prehľad publikačnej činnosti Dr. Petra Fedora nájdete na adrese:

www.ii.fmph.uniba.sk/~benus/fpf/fedor.html